Psia-moda header

Obchodné podmienky


 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.psia-moda.sk a zároveň predávajúcim je:

 

Synovcová Mariana
Liptovský Peter 243
03301 Liptovský Hrádok 1

IČO: 41 322 231
DIČ: 1049109545

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Číslo živnostenského registra: 540-10677

 

Číslo účtu Slovensko: 1694064002/5600 Prima banka Slovensko a.s.

 

Mobil: +421 905 506 770

E-mail: info@psia-moda.sk

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: za@soi.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

  

Článok I.

 Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Synovcová Mariana, so sídlom Liptovský Peter 243, 03301

    Liptovský Hrádok.

2. Predávajúci je Synovcová Mariana, so sídlom Liptovský Peter 243, 03301 Liptovský Hrádok

3. Dodávaťelom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.psia-moda.sk je Synovcová Mariana, so sídlom

    Liptovský Peter 243, 03301 Liptovský Hrádok

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona

    č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho

    predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie

    tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim

    vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie

    ako aj telefonickej komunikácie.


 

 

Článok II.

 Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

 

Článok III.  

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane

    kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť

    požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre

    spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať

    len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis

    neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia

    objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

 

Článok IV.

Platobné podmienky 

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

       a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

       b. platba pri osobnom prevzatí na predajni

       c. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov

           na náš účet

       d. platba na základe faktúry so splatnosťou uvedenou vo faktúre,

       e. platbu na základe darčekového poukazu.

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri

    nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je

    uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

        a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

        b. zľavu za opakovaný nákup,

        c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu

5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak,

    alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom

    kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru

    alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

        a. Slovenskej pošty,

        b. kuriérskej spoločnosti,

        c. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

        d. vlastnou dopravou predávajúceho

 

Článok VI.

 Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán

    si za dopravné účtujeme:

 

      a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,00 €

      b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 7,00 €

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

      a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,00 €

      b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 9,50 €

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní

    tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí

    dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné

    poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet

    kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo

    v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno

    poplatku 

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní

    služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť

    od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru,

    spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr

    v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú

    prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po

    oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou

    dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu

    s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili

    pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete

    využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje

    s označením „*“ – hviezdičkou.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust.

    §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní

    odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo

    spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm.

    a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný

    pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

       a. prevziať objednaný tovar,

       b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

       c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

       a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

       b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru

          za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

    neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie

    tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na

    doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma

    spracované v bezpečnostnej smernici.

 

 

Článok XII.

Zmluvná pokuta

1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade,

 

    že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak

    bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal,

    nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.

 

 

2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením 

    kúpnej zmluvy.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky

    aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo

    reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok,

    ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí

    s ich znením.

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu

    kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach

    (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z.,

    Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť

    18. júla 2014.

 

 V Liptovskom Peter, 18. júla 2014    

 

                                                                                                  Synovcová Mariana